1 số lệnh cho máy chủ

Code cho máy chủ :
/sv_cheats 1 - bật cheat
/restart - restart game
/impulse 101 - 16k $ ( phải bật cheat trước )
/mp_freezetime 0 - bỏ thời gian đóng băng trước mỗi ván
/mp_friendlyfire ( 0 - 1 ) - 0 là không cho giết bồ , 1 là ngược lại
/sv_gravity (-999 đến 999999) - chỉnh độ nhảy cao
/changelevel (tên map) - đổi map
/mp_buytime (số phút) - chỉnh thời gian mua đồ của mỗi ván không nhớ là giây hay phút nữa
/mp_roundtime [3 đến 15] - thời gian mỗi ván
/sv_clienttrace 9999 - đạn tự díDành cho client ( máy con )
/gl_zmax [0-9999] - nhìn xuyên tường ( mặc định là 3600 )
/+reload - tự động thay đạn
/timeleft - xem thời gian còn lại của map
/crosshair [1-5] - chống mở nòng lớn khi bắn
/mp_footsteps [0 hay 1] - bật tắt tiêng chân
/adjust crosshair - chỉnh màu nòng
/lambert -1.01 - thấy người phát sáng ( trong bóng tối )
/sv_aim Auto - nòng tự nhắm theo mục tiêu ( dùng với súng súng ngắm )
/cl_forwardspeed 999 - đi tới trước nhanh hơn
/cl_backspeed 999 - đi về sau nhanh hơn
/cl_sidespeed 999 - đi qua lại nhanh hơn
/impulse 102 - kinh dị

  Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post