config tăng tốc độ chạy 265 > 275

alias "+lt" "cl_yawspeed 450; +left; +moveleft"
alias "-lt" "-left; -moveleft; cl_yawspeed 210"
alias "+rt" "cl_yawspeed 450; +right; +moveright"
alias "-rt" "-right; -moveright; cl_yawspeed 210"
alias "clt" "+lt; wait; -lt"
alias "crt" "+rt; wait; -rt"
alias "+fr" "alias spnj @fr; @fr"
alias "-fr" "alias spnj"
alias "@fr" "alias spnj; clt; crt; clt; crt; clt; crt; clt; crt; clt; crt; clt; crt; clt; crt; clt; crt"
bind f "+fr"

Hướng dẫn : Copy vào userconfig.cfg hoặc bạn tạo 1 file cfg vào game gõ EXEC tên file config đã tạo.cfg là xong.Phím tắt là " F " . Chú ý là bị block là mình không chịu trách nhiệm Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post