config chống dật

config chống dật


bấm 
F1 để exec userconfig.cfg

F2 để exec vu.cfg

F3 để MOUSE2 +attack2;
  CTRL +duck
Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post