Config Logosensi + Máp kẻ đục

Config Logosensi + Máp kẻ đục

Config Logosensi + Máp kẻ đục

Config Logosensi + Máp kẻ đục

Config Logosensi + Máp kẻ đục
Chỉ maps kẻ đục thôi nhé, không phải súng đâu.

Chỉ maps kẻ đục thôi nhé, không phải súng đâu.
Chỉ maps kẻ đục thôi nhé, không phải súng đâu.
Chỉ maps kẻ đục thôi nhé, không phải súng đâu.
Chỉ maps kẻ đục thôi nhé, không phải súng đâu.
Link Logosensi.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump 
F5" "chụp ảnh màn hình"
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan

Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post